BellyBestFriend
Dodaj do ulubionych

Pamietniki / Tytuł: Nowa Nadzieja Mikołaj mój kochany

Autor: karola84
21 lipca 2014, 14:41

<3 <3 <3 <3 <3 <3 WRÓCILIŚMY OD LEKARZA <3 <3 <3 <3 <3 <3

Z Mikusiem wszystko w porządku :) bardzo ładnie przybiera na wadzę w 2 tyg przybyło mu 232 gramy :) czyli dziś waży 802 gramy <3 <3 <3 położenie ma pośladkowe co wiedziałam po mocnych kopnięciach w pęcherz ;) ale to i tak bez znaczenia bo przecież około 38 tyg będzie cc :)
Kocham Cię syneczku mój kochany <3Maxi myślami i duchem jesteśmy z Tobą i czekamy na info <3


Wiadomość wyedytowana przez autora 21 lipca 2014, 14:42

11 komentarzy (pokaż)
22 lipca 2014, 13:40

:) :) :) :) :) OTO MY I NASZ KOCHANY POMOCNIK :) :) :) :) :)

Kochany pomocnik wkleja foteczki :) <3
eba2a4a8e1a91afemed.jpg

A to my <3 :)
b8c74a6f2966aa3bmed.jpg
cbfebbbdb888acedmed.jpg
ebdbdcdd746db8camed.jpg
f56c0cf7105fb5d6med.jpg
0590a245409d15dcmed.jpg
e56e4dd9ca3e1600med.jpg
21a2f10d163b97a8med.jpg
5f13430bbbf3fe78med.jpg
106ef8c2d3d4e992med.jpg
7c2b0d7ce4599c37med.jpg

14 komentarzy (pokaż)
24 lipca 2014, 19:39

:) :) :) ŁAZIENKA JUŻ SKOŃCZONA :) :) :)

Przed
e40de6719b17651fmed.jpg
554089f3f559b3ddmed.jpg
f2d13c9e492a8421med.jpg

Po
d4abfaf4261fd320med.jpg
667bb432bf338be1med.jpg
c4ba062f00870073med.jpg
eb0bbe484e2e3e82med.jpg
9a9ef59b9c556a20med.jpg
d76394ddfce858eamed.jpg
a150917e22781966med.jpg
5850d040dc4193ffmed.jpg

15 komentarzy (pokaż)
30 lipca 2014, 12:58

<3 <3 <3 <3 <3 BYLIŚMY DZIŚ NA BADANIU DOPPLEROWSKIM <3 <3 <3 <3 <3

Dziś mamy ostatni dzień 26 tygodnia byliśmy na badaniu dopplerowskim czyli przepływy łożyskowe i pępowinowe ;) wszystko jest w jak najlepszym porządku :) ... Pani DR zmierzyła też Mikusia i pokazała buźkę w 4 D wreszcie się pokazał urwisek mój kochany <3 <3 <3 jest piękny no i najważniejsze że zdrowy <3 <3 <3

e4a3bf33a61c8833med.jpg
33dab1dafd708ac9med.jpg
103f6edec628e7f8med.jpg
db0af668802a5cc0med.jpg
791db041b4ccebfbmed.jpg
3cbd1b9f75b51d26med.jpg
8184a16479888391med.jpg

18 komentarzy (pokaż)
31 lipca 2014, 15:04
PoradaKomentuj | Lubię (1)

MOŻE KOMUŚ SIĘ PRZYDA :)
Ja występuje o roczny macierzyński <3


Skutki wystąpienia od razu o roczny "macierzyński"


Z dniem 17 czerw­ca 2013 r. do ka­ta­lo­gu urlo­pów, za które przy­słu­gu­je za­si­łek ma­cie­rzyń­ski, do­da­no urlop ro­dzi­ciel­ski. Można z niego ko­rzy­stać przez 26 ty­go­dni, co wraz z pod­sta­wo­wym i do­dat­ko­wym urlo­pem ma­cie­rzyń­skim daje co naj­mniej rocz­ny okres. Nie jest on jed­nak przy­zna­wa­ny z urzę­du, lecz na wnio­sek, który może być zło­żo­ny na dwa spo­so­by: w ciągu 14 dni po po­ro­dzie od razu o pełny wy­miar wszyst­kich na­leż­nych urlo­pów lub na bie­żą­co, przed upły­wem po­szcze­gól­nych urlo­pów. Każda z tych form ma swoje wady i za­le­ty, a de­cy­zja, którą z nich wy­brać, za­le­ży wy­łącz­nie od osoby wy­stę­pu­ją­cej o świad­cze­nie.

Urlo­py z pra­wem do za­sił­ku

Gdy dziec­ko przyj­dzie na świat, zo­sta­nie przy­spo­so­bio­ne albo przy­ję­te na wy­cho­wa­nie w ra­mach ro­dzi­ny za­stęp­czej (z wy­jąt­kiem ro­dzi­ny za­stęp­czej za­wo­do­wej), jego ro­dzi­ce lub opie­ku­no­wie pod­le­ga­ją­cy ubez­pie­cze­niu cho­ro­bo­we­mu (obo­wiąz­ko­wo albo na za­sa­dzie do­bro­wol­no­ści) mogą li­czyć na wy­pła­tę za­sił­ku ma­cie­rzyń­skie­go. Świad­cze­nie to przy­słu­gu­je przez okres usta­lo­ny prze­pi­sa­mi Ko­dek­su pracy od­po­wied­nio jako okres:

podstawowego urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz
urlopu rodzicielskiego.
Kwe­stię tę re­gu­lu­je art. 29 usta­wy o świad­cze­niach pie­nięż­nych z ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go w razie cho­ro­by i ma­cie­rzyń­stwa, zwa­nej usta­wą za­sił­ko­wą.

Wy­miar pod­sta­wo­we­go i do­dat­ko­we­go urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go/na wa­run­kach urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go, sta­no­wią­cy wie­lo­krot­ność ty­go­dnia, zo­stał zróż­ni­co­wa­ny w za­leż­no­ści od licz­by dzie­ci uro­dzo­nych przy jed­nym po­ro­dzie lub przy­ję­tych jed­no­cze­śnie na wy­cho­wa­nie, ina­czej niż urlo­pu ro­dzi­ciel­skie­go, który jest jed­na­ko­wy dla wszyst­kich (patrz ta­be­la).

W świe­tle art. 1831 § 1 Ko­dek­su pracy ty­dzień urlo­pu z ty­tu­łu ma­cie­rzyń­stwa od­po­wia­da 7 dniom ka­len­da­rzo­wym.

Dla matki i ojca

Z pod­sta­wo­we­go urlo­pu (za­sił­ku) ma­cie­rzyń­skie­go z re­gu­ły ko­rzy­sta ubez­pie­czo­na, która uro­dzi­ła dziec­ko, choć po 14 ty­go­dniach po po­ro­dzie może ona zre­zy­gno­wać z po­zo­sta­łej jego czę­ści na rzecz ubez­pie­czo­ne­go ojca wy­cho­wu­ją­ce­go dziec­ko. Jest to urlop ob­li­ga­to­ryj­ny, przy­zna­wa­ny po przed­ło­że­niu przez ubez­pie­czo­ną skró­co­ne­go od­pi­su aktu uro­dze­nia dziec­ka.

Je­że­li ubez­pie­czo­na nie ko­rzy­sta­ła z urlo­pu (za­sił­ku) ma­cie­rzyń­skie­go przed po­ro­dem (nie wię­cej niż 6 ty­go­dni pod­sta­wo­we­go urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go może przy­pa­dać przed prze­wi­dy­wa­ną datą po­ro­du - art. 180 § 3 K.p.), przy­zna­wa­ny jest on nie póź­niej niż od dnia po­ro­du.

Po­zo­sta­łe urlo­py mogą być przy­zna­ne na rów­nych pra­wach za­rów­no matce, jak i ojcu dziec­ka, a na urlo­pie ro­dzi­ciel­skim mogą oni prze­by­wać jed­no­cze­śnie. Przy czym łącz­na licz­ba dni wy­ko­rzy­sta­ne­go przez nich urlo­pu (za­sił­ku) nie może prze­kro­czyć usta­lo­ne­go li­mi­tu. Tym razem jed­nak nie­zbęd­ny jest wnio­sek osoby, która za­mie­rza z nich sko­rzy­stać, zło­żo­ny w od­po­wied­nim ter­mi­nie wraz z wy­ma­ga­ny­mi do­ku­men­ta­mi.

Wnio­sek o świad­cze­nie

O uzy­ska­nie wszyst­kich prze­wi­dzia­nych prze­pi­sa­mi urlo­pów z ty­tu­łu ma­cie­rzyń­stwa w peł­nych na­leż­nych wy­mia­rach, a tym samym o prawo do co naj­mniej rocz­ne­go za­sił­ku ma­cie­rzyń­skie­go, pra­cow­ni­ca/pra­cow­nik może ubie­gać się w dwo­ja­ki spo­sób.

Po pierw­sze - nie póź­niej niż 14 dni po:

porodzie lub
przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka albo
przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
można zło­żyć pi­sem­ny wnio­sek o udzie­le­nie, bez­po­śred­nio po pod­sta­wo­wym urlo­pie ma­cie­rzyń­skim/na wa­run­kach urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go, do­dat­ko­we­go urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go/na wa­run­kach urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go w peł­nym wy­mia­rze, a bez­po­śred­nio po takim urlo­pie - urlo­pu ro­dzi­ciel­skie­go w peł­nym wy­mia­rze. Takie jed­no­ra­zo­we wy­stą­pie­nie o wszyst­kie urlo­py w peł­nych wy­mia­rach prze­wi­du­je art. 1791 oraz art. 1824 K.p.

Po dru­gie, o po­szcze­gól­ne urlo­py pra­cow­nik może wy­stę­po­wać na bie­żą­co. Tu jed­nak na­le­ży pil­no­wać okre­ślo­nych ter­mi­nów. Pi­sem­ny wnio­sek w spra­wie udzie­le­nia:

dodatkowego urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopu rodzicielskiego,
skła­da się w ter­mi­nie nie krót­szym niż 14 dni przed roz­po­czę­ciem ko­rzy­sta­nia z da­ne­go urlo­pu.

Co istot­ne, pra­co­daw­ca jest zo­bo­wią­za­ny uwzględ­nić zło­żo­ny przez pra­cow­ni­ka wnio­sek.

Ana­lo­gicz­ne za­sa­dy obo­wią­zu­ją ubez­pie­czo­nych nie­bę­dą­cych pra­cow­ni­ka­mi. Przy czym po­win­ni oni ubie­gać się nie o urlop, a o za­si­łek za okres urlo­pu z ty­tu­łu ma­cie­rzyń­stwa. I tu po­dob­nie wnio­ski ubez­pie­czo­nych są wią­żą­ce dla płat­ni­ka skła­dek (np. zle­ce­nio­daw­cy) lub or­ga­nu ren­to­we­go (np. w przy­pad­ku osoby pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność po­za­rol­ni­czą). Przy czym wnio­ski o za­si­łek ma­cie­rzyń­ski za okres do­dat­ko­we­go urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go/na wa­run­kach urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go oraz urlo­pu ro­dzi­ciel­skie­go lub ko­lej­ne ich czę­ści po­win­ny być zło­żo­ne nie póź­niej niż do za­koń­cze­nia okre­su przy­zna­ne­go wcze­śniej za­sił­ku ma­cie­rzyń­skie­go. Opóź­nie­nie skut­ku­je od­mo­wą prawa do świad­cze­nia za ko­lej­ny wnio­sko­wa­ny okres.

Wy­so­kość za­sił­ku

Tryb wy­stę­po­wa­nia o urlo­py z ty­tu­łu ma­cie­rzyń­stwa prze­kła­da się od­po­wied­nio na wy­so­kość na­leż­ne­go za­sił­ku ma­cie­rzyń­skie­go. W świe­tle art. 31 usta­wy za­sił­ko­wej mie­sięcz­ny za­si­łek ma­cie­rzyń­ski za okres usta­lo­ny prze­pi­sa­mi Ko­dek­su pracy jako okres:

podstawowego urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz
dodatkowego urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.
Na­to­miast za okres urlo­pu ro­dzi­ciel­skie­go świad­cze­nie to wy­pła­ca­ne jest w wy­so­ko­ści 60% pod­sta­wy wy­mia­ru za­sił­ku.

Jed­nak­że w przy­pad­ku, gdy ubez­pie­czo­ny wy­stą­pi od razu o pełny wy­miar wszyst­kich urlo­pów (za­sił­ków) z ty­tu­łu ma­cie­rzyń­stwa w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie 14 dni od po­ro­du/przy­ję­cia dziec­ka na wy­cho­wa­nie, świad­cze­nie to przez cały na­leż­ny okres wy­pła­ca­ne jest w jed­na­ko­wej wy­so­ko­ści, sta­no­wią­cej 80% pod­sta­wy za­sił­ku.

Je­że­li zatem osoba upraw­nio­na do za­sił­ku ma­cie­rzyń­skie­go chce po­bie­rać to świad­cze­nie przez cały na­leż­ny okres w jed­na­ko­wej wy­so­ko­ści, musi pa­mię­tać, aby nie prze­kro­czyć 14-dnio­we­go ter­mi­nu na zło­że­nie sto­sow­ne­go wnio­sku o rocz­ny urlop z ty­tu­łu ma­cie­rzyń­stwa. Spóź­nial­scy będą mu­sie­li po­go­dzić się ze zróż­ni­co­wa­ną wy­so­ko­ścią na­leż­ne­go za­sił­ku.

Nie za­wsze się opła­ca

Warto jed­nak pod­kre­ślić, iż po­bie­ra­nie świad­cze­nia przez cały okres na­leż­ne­go za­sił­ku w wy­so­ko­ści 80% pod­sta­wy jego wy­mia­ru jest ko­rzyst­ne wy­łącz­nie wów­czas, gdy pod­czas jed­ne­go po­ro­du przyj­dzie na świat lub w danej chwi­li zo­sta­nie przy­ję­te na wy­cho­wa­nie tylko jedno dziec­ko. Z ma­te­ma­tycz­ne­go punk­tu wi­dze­nia po­zo­sta­je bez zna­cze­nia, czy za­si­łek ma­cie­rzyń­ski bę­dzie wy­pła­ca­ny naj­pierw przez 26 ty­go­dni pod­sta­wo­we­go i do­dat­ko­we­go urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go/na wa­run­kach urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go w wy­so­ko­ści 100% pod­sta­wy za­sił­ku, a na­stęp­nie przez ko­lej­nych 26 ty­go­dni urlo­pu ro­dzi­ciel­skie­go w wy­so­ko­ści 60% pod­sta­wy za­sił­ku, czy też przez wszyst­kie 52 ty­go­dnie w wy­so­ko­ści 80% pod­sta­wy świad­cze­nia:

26 × 100% + 26 × 60% = 52 × 80%.

Na­to­miast przy po­ro­dzie mno­gim lub też przy­ję­ciu jed­no­cze­śnie na wy­cho­wa­nie wię­cej niż jed­ne­go dziec­ka bar­dziej opła­ca się po­bie­rać za­si­łek za okres pod­sta­wo­we­go i do­dat­ko­we­go urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go/na wa­run­kach urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go (np. przez 39 ty­go­dni) w wy­so­ko­ści 100%, a przez po­zo­sta­łych 26 ty­go­dni urlo­pu ro­dzi­ciel­skie­go w wy­so­ko­ści 60% pod­sta­wy za­sił­ku. Daje to bo­wiem więk­szą kwotę niż gdyby przez cały na­leż­ny okres za­sił­ku (65 ty­go­dni) otrzy­my­wać za­si­łek w wy­so­ko­ści 80% pod­sta­wy jego wy­mia­ru:

39 × 100% + 26 × 60% > 65 × 80%.

Ro­dzi­com wie­lo­racz­ków bez­względ­nie więc nie opła­ca się wy­stę­po­wać od razu o pełny wy­miar wszyst­kich na­leż­nych urlo­pów z ty­tu­łu ma­cie­rzyń­stwa. W osta­tecz­nym roz­ra­chun­ku stra­cą bo­wiem na tym fi­nan­so­wo.

Moż­li­wość re­zy­gna­cji

Zło­że­nie wnio­sku o rocz­ny okres urlo­pów z ty­tu­łu ma­cie­rzyń­stwa w prze­wi­dzia­nym w prze­pi­sach ter­mi­nie daje moż­li­wość re­zy­gna­cji z ko­rzy­sta­nia w ca­ło­ści lub w czę­ści z:

dodatkowego urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopu rodzicielskiego.
Wy­star­czy w ter­mi­nie nie krót­szym niż 14 dni przed przy­stą­pie­niem do pracy wy­stą­pić ze sto­sow­nym wnio­skiem np. do swo­je­go pra­co­daw­cy, który po­wi­nien ten wnio­sek uwzględ­nić. O nie­wy­ko­rzy­sta­ną część urlo­pu może wy­stą­pić drugi ro­dzic, który rów­nież może z niego zre­zy­gno­wać - wów­czas na urlop może po­wró­cić ro­dzic, który pier­wot­nie wy­stę­po­wał o urlop w ty­tu­łu ma­cie­rzyń­stwa.

Roz­wią­za­nie to, prze­wi­dzia­ne w art. 1792, 1793 oraz 1824 § 2 K.p., wy­da­je się ko­rzyst­nym, tym bar­dziej, że ubez­pie­czo­ny wy­stę­pu­jąc na bie­żą­co o do­dat­ko­wy urlop ma­cie­rzyń­ski/na wa­run­kach urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go i urlop ro­dzi­ciel­ski nie ma moż­li­wo­ści re­zy­gna­cji.

Na­le­ży jed­nak pa­mię­tać, iż o ile prze­pi­sy usta­wy za­sił­ko­wej w art. 31 ust. 4 prze­wi­du­ją wy­rów­na­nie wy­pła­co­ne­go za­sił­ku ma­cie­rzyń­skie­go z 80% do 100% pod­sta­wy jego wy­mia­ru, to jed­nak wy­łącz­nie w okre­ślo­nych przy­pad­kach. Może być ono wy­pła­co­ne w razie re­zy­gna­cji z za­sił­ku ma­cie­rzyń­skie­go za okres od­po­wia­da­ją­cy okre­so­wi:

dodatkowego urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo
urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze,
i to pod wa­run­kiem nie­po­bra­nia za­sił­ków ma­cie­rzyń­skich za okres od­po­wia­da­ją­cy okre­som tych urlo­pów (np. przez ojca dziec­ka).

Nie może zatem na nie li­czyć np. pra­cow­ni­ca, która zre­zy­gno­wa­ła z czę­ści urlo­pu ro­dzi­ciel­skie­go, bez wzglę­du na to, czy oj­ciec dziec­ka wy­ko­rzy­sta po­zo­sta­łą część tego urlo­pu.

Plusy i mi­nu­sy wy­stę­po­wa­nia od razu o rocz­ny okres urlo­pów na­leż­nych z ty­tu­łu ma­cie­rzyń­stwa


Okre­sy na­leż­nych urlo­pów (za­sił­ków) z ty­tu­łu ma­cie­rzyń­stwa obo­wią­zu­ją­ce od 17 czerw­ca 2013 r.


W razie uro­dze­nia przy jed­nym po­ro­dzie lub przy­ję­cia na wy­cho­wa­nie jed­no­cze­śnie Pod­sta­wo­wy urlop ma­cie­rzyń­ski/na wa­run­kach urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go Do­dat­ko­wy urlop ma­cie­rzyń­ski/na wa­run­kach urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go* Urlop ro­dzi­ciel­ski** Razem (mak­sy­mal­nie)

jed­ne­go dziec­ka 20 ty­go­dni (tj. 140 dni) do 6 ty­go­dni (tj. 42 dni) do 26 ty­go­dni(tj. 182 dni) 52 ty­go­dnie (tj. 364 dni)

dwoj­ga dzie­ci 31 ty­go­dni (tj. 217 dni) do 8 ty­go­dni (tj. 56 dni) 65 ty­go­dni (tj. 455 dni)

troj­ga dzie­ci 33 ty­go­dnie (tj. 231 dni) 67 ty­go­dni (tj. 469 dni)

czwor­ga dzie­ci 35 ty­go­dni (tj. 245 dni) 69 ty­go­dni (tj. 483 dni)

pię­cior­ga i wię­cej dzie­ci 37 ty­go­dni (tj. 259 dni) 71 ty­go­dni (tj. 497 dni)

* udzie­la­ny jest w wy­mia­rze ty­go­dnia lub jego wie­lo­krot­no­ści, bez­po­śred­nio po wy­ko­rzy­sta­niu za­sił­ku za okres pod­sta­wo­we­go urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go, jed­no­ra­zo­wo lub w dwóch czę­ściach, przy­pa­da­ją­cych bez­po­śred­nio jedna po dru­giej

** udzie­la­ny jest w wy­mia­rze wie­lo­krot­no­ści ty­go­dnia, bez­po­śred­nio po wy­ko­rzy­sta­niu peł­ne­go wy­mia­ru do­dat­ko­we­go urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go, jed­no­ra­zo­wo albo nie wię­cej niż w trzech czę­ściach, z któ­rych żadna nie może być krót­sza niż 8 ty­go­dni, przy­pa­da­ją­cych bez­po­śred­nio jedna po dru­giej

Pod­sta­wa praw­na

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.)
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

1 komentarz (pokaż)
2 sierpnia 2014, 10:26

<3 <3 <3 <3 <3 DZIŚ BELLY POKAZUJE 100 DNI DO PORODU LECZ MY BĘDZIEMY MIEĆ CC WCZEŚNIEJ WIĘC TAK NA PRAWDĘ TO NAM ZOSTAŁO OKOŁO 80 DNI <3 <3 <3 <3 <3

c175d01aa93324a7med.jpg
3178afb94dc0588amed.jpg
f42e3e8887d5e945med.jpg
015aaf7db1b9061cmed.jpg
9679609b678e1bc0med.jpg

24 komentarzy (pokaż)
6 sierpnia 2014, 17:44

<3 :) <3 :) <3 :) <3 DZIŚ ŻEGNAMY 2 TRYMESTR A JUTRO WITAMY 3 HURRAA!!!! <3 :) <3 :) <3 :)
:) 7 MIESIĄC :)


93047115b653edebmed.jpg
47f2f854bcfaa60amed.jpg
6596d85ecb53bc01med.jpg
fc376ad9512b63bdmed.jpg
53f4bf3671ec9e08med.jpg

19 komentarzy (pokaż)
9 sierpnia 2014, 23:05

Dziś był grill u znajomych :) było fajnie ale też męcząco :/ już się nie nadaje na godzinne siedzenie jedzenie ciężkich rzeczy no i wysłuchiwanie co raz weselszych rozmów po kolejnej butelce wina lub którymś tam piwie z rzędu :/ no bo wiecie jak to jest trzeźwy nie powinien przebywać między wypitymy bo nie nadaje na tych samych falach ... ale na szczęście jesteśmy juz w domku mąż śpi Julka śpi ( jest u Nas na tydzień) i psina też śpi :) a ja mam święty spokój i mogę spokojnie rozpakować gigantyczną paczkę która właśnie dziś do Nas przyszła z Włoch od rodziców :) ... Jutro pyszny obiad alla Italiana :) ... Miki fika jak szalony rozpycha się z każdej strony chyba dostał dużą dawkę energii po tym jedzeniu grillowym :D :D :D .... KOCHAM CIĘ SYNECZKU <3 <3 <3 !!!!!!!!!!!

13 komentarzy (pokaż)
11 sierpnia 2014, 11:54

:) :) :) DOPIERO DZIŚ ZAUWAŻYŁAM ŻE PRZEZ TYLE MIESIĘCY NIE PRZEDSTAWIŁAM WAM JULKI CÓRKI Z BARDZO MŁODYCH LAT MOJEGO MĘŻA ;P ;P ;P
Jula jest 8 letnią dziewczynką no 8 i pół bardzo ładną mądrą i bardzo grzeczną , od samego początku dogadujemy się rewelacyjnie i bardzo się kochamy <3 Jula mieszka ze swoją mamą z którą też mam dobry kontakt i Jula przebywa u Nas kiedy tylko chcę :)
Jula dopiero wczoraj się dowiedziała o Mikusiu nie mówiliśmy ze względu na traume jaką przeszła po śmierci Nastki a mimo dużego brzucha Julcia się nie domyślała bo nie jest ciekawska i myślała że przytyłam ;P
FOTECZKI SĄ Z ZESZŁEGO ROKU
66762503bc01634emed.jpg
9000b327c5c8a124med.jpg
a12f1c5894e02da6med.jpg
7cb305f421afb71emed.jpg
37b937605e1ec18dmed.jpg

14 komentarzy (pokaż)
11 sierpnia 2014, 19:36

<3 <3 <3 <3 DZIŚ BYLIŚMY U LEKARKI <3 <3 <3 <3

U Mikusia wszystko w porządku :) waży 1061 i jest aktywny :)
Lekarka dziś mi oznajmiła że skieruje mnie na cc do swojej znajomej do Kliniki na Ligotę ponieważ z moim bardzo mocno obciążonym wywiadem nie poleca porodu w normalnym szpitalu tylko w Klinice ;) więc umówi mnie na wizytę do koleżanki i z nią ustalę dokładną datę około 38 tygodnia :) ...
Już się Ciebie nie mogę doczekać syneczku ty mój kochany <3 <3 <3

a1db5b032ab703e1med.jpg
888205d70a51da61med.jpg
5b00e6b464931827med.jpg
eb91a4417d4197a8med.jpg
b489adeefa2b346fmed.jpg


Wiadomość wyedytowana przez autora 11 sierpnia 2014, 19:46

17 komentarzy (pokaż)
14 sierpnia 2014, 18:18

:) :) :) TORBA DO SZPITALA :) :) :)

Pakowanie torby do szpitala to ważny rytuał przygotowujący kobietę do urodzenia dziecka. To okazja, by zastanowić się, w jaki sposób możesz oswoić szpitalną przestrzeń i co Ci jest potrzebne, by w sali porodowej poczuć się bezpiecznie. Jeżeli nie rodzisz w domu, możesz kawałek domu wziąć ze sobą - np. ulubioną koszulę i szlafrok albo płytę z muzyką.

Przygotowania najlepiej zacząć wraz z końcem 7. miesiąca. Warto wówczas upewnić się, czego wymaga szpital. Jest jeszcze czas na zrobienie badań i przygotowanie niezbędnych zaświadczeń lub uzyskanie zgody na wykonanie obowiązkowych zabiegów (golenia i lewatywy - jeśli są konieczne) we własnym domu. Proponowana przez nas lista pomoże przygotować najpotrzebniejsze rzeczy bez zbędnego pośpiechu. Łatwiej będzie znaleźć to, czego potrzebujesz, jeśli do jednej torby włożysz rzeczy na czas porodu, do drugiej - konieczne po porodzie, do trzeciej - rzeczy dla dziecka, a osobno - dokumenty i wyniki badań. Jeśli planujecie wspólny poród, pokaż swojemu mężowi, gdzie co jest. Unikniecie stresu i wielkiego bałaganu, gdy poprosisz go o wyjęcie czegoś z torby podczas porodu!


Dokumenty:

dowód tożsamości,
dowód ubezpieczenia (aktualna książeczka ubezpieczeniowa, druk RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie lub inne - w zależności od Twojego statusu formalnego),
karta przebiegu ciąży,
skierowanie do szpitala (nie jest wymagane, ale dobrze mieć),
numer NIP pracodawcy lub własny w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.


Wyniki badań:

grupa krwi i czynnik Rh (oryginał),
przy ujemnym Rh (Rh-) - badanie na obecność przeciwciał anty Rh,
ostatnia morfologia i badanie moczu,
zrobione po 32. tygodniu HBS - badanie krwi na nosicielstwo antygenu wirusa żółtaczki zakaźnej, lub zaświadczenie o szczepieniu WZW B,
odczyn WR - badanie w kierunku kiły (robione dwukrotne: na początku i pod koniec ciąży),
wynik ostatniego USG,
wynik badania na obecność HIV,
wynik posiewu z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku Streptoccocus agalactiae - wykonanego po 35 tygodniu ciąży,
wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży,
inne istotne wyniki badań i/lub konsultacji np.: konsultacja okulistyczna, kardiologiczna, ortopedyczna itd.


Na czas porodu:( dla mam rodzących sn mnie to ominie ;) )

ubranie dla mamy (1 lub 2 koszule, lub dłuższe T-shirty, szlafrok, ew. rozpinany sweter lub bluza, ciepłe skarpetki, kapcie),
wygodne ubranie dla taty (czasem wymagany jest zestaw jednorazowy: fartuch, maska, ochraniacze na buty - wówczas sprzedawane są w szpitalu), kapcie,
jednorazowe pieluchy w kształcie podpasek,
jednorazowe chusteczki,
opaska, spinki lub gumka do włosów,
pielucha lub bawełniana chusteczka (do przecierania twarzy, do okładów),
woda kosmetyczna w aerozolu do odświeżania twarzy,
termos z kostkami lodu (do okładów), wypełniony do 1/3 objętości,
termofor owinięty w poszewkę - przyda się do ciepłych do okładów, ew. żelowy kompres,
iłka „jeżyk" lub dwie piłki tenisowe włożone do skarpetki (do masażu okolicy lędźwiowej),
lanolinowa pomadka do ust (wysuszonych podczas długotrwałego oddychania),
poślizgowy olejek lub oliwka do masażu i ulubione olejki aromaterapeutyczne,
płyty z muzyką,
coś do jedzenia i picia - niegazowana woda mineralna, sok owocowy, landrynki, banany, czekolada,
kanapki dla osoby towarzyszącej,
dla chętnych: aparat fotograficzny.


Dla mamy po porodzie:

koszula z rozcięciem, wygodna do karmienia,
6 par majtek (najlepiej siatkowe, jednorazowe),
przybory toaletowe, kosmetyki, klapki pod prysznic,
2 ręczniki,
20 poporodowych dużych podpasek (np. Bella),
ręczniki papierowe, papier toaletowy,
poduszeczka „jasiek" - przyda się do karmienia,
2 staniki do karmienia i wkładki laktacyjne,
telefon komórkowy i ładowarka.


Dla dziecka na trzydniowy pobyt w szpitalu:

najmniejszy rozmiar jednorazowych pieluch,
10 pieluch tetrowych,
3 bawełniane koszulki,
2 bawełniane cienkie czapeczki i jedna cieplejsza, bez wiązania,
3 pajacyki (śpiochy z rękawami i nogawkami - wygodniejsze są rozpinane w kroku) lub 3 kaftaniki i 3 pary śpiochów,
2 pary skarpetek i rękawiczki (żeby dziecko nie drapało się po buzi),
kosmetyki (dowiedz się wcześniej w szpitalu, co będzie potrzebne), mokre chusteczki,
szczoteczka do włosów,
ręcznik kąpielowy z kapturem,
kocyk lub śpiworek.


Wszystkie rzeczy (nawet nowe) powinny zostać uprzednio wyprane.


Na powrót do domu:

ubranie dla mamy (pamiętaj, że Twój brzuch nie od razu stanie się płaski),
odpowiednie do pogody ubranko dla dziecka,
krem ochronny,
fotelik samochodowy dla noworodka.

4 komentarze (pokaż)
16 sierpnia 2014, 12:34

Witam kochane <3

U Nas dziś pogoda typowo barowa pada pada i jeszcze raz pada :/ a mój kochany mąż nie mógł rano spać i skoczył na grzybki :) no parę koźlaków znalazł :) będą na sosik w sam raz :)
2b4d26fa31d0618amed.jpg

A tu my z paru dni wcześniej :)
6697774a90a33da3med.jpg
cfc929f1d3ab71e4med.jpg
36be3531ee73971dmed.jpg
1a3cde9aee42be6emed.jpg
b1ca4e43adade866med.jpg

No i Nasz Bombel zawsze uśmiechnięty <3
76747dc26c6e5d98med.jpg

7 komentarzy (pokaż)
21 sierpnia 2014, 07:33

<3 <3 <3 <3 <3 DZIŚ NASZA 4 ROCZNICA ŚLUBU <3 <3 <3 <3 <3


4 lata temu była piękna pogoda słoneczko grzało i było grubo ponad 30 stopni :) był to 1 z najważniejszych i najpiękniejszych dni mojego życia 2 niestety stał się najgorszym a na 3 czekam z niecierpliwiona do października <3 <3 <3
Dziś zaczeliśmy 30 tydzień jeszcze 8 i będzie po wszystkim <3 <3 <3
A oto co rano znalazłam na ławie plus piękna karta z życzeniami no i kasiorka hahaha :) kochany ten mój mąż <3 <3 <3
Mężu kochany kocham Cię z całych sił i mam nadzieje że spędzimy razem resztę życia z gromatką dzieci <3
4fae082aafc80849med.jpg
9434dd520ed7bbd0med.jpg
65dfca60e63ea90cmed.jpg
f491423ec71f0a16med.jpg

16 komentarzy (pokaż)
22 sierpnia 2014, 15:44

<3 <3 <3 <3 DZIŚ MIELIŚMY 3 BADANIE PRENATALNE <3 <3 <3 <3

Wszystko z Mikusiem jest dobrze :) Maluszek waży 1405g i wszystkie pomiary prawidłowe :)
Oczywiście nie pokazał buźki zasłaniał rączkami i nie mamy foteczki 4 d :/ a Mamusia z Tatusiem tak bardzo czekali no i babcia (prababcia Mikusia) była z nami na badaniu i też miała nadzieje go dobrze zobaczyć ale cóż :/ mam w brzuszku małego uparciuszka <3 <3 <3
Potem zafundowałam sobie prywatnie ktg i wszystko wyszło w porządku <3
KOCHAM CIĘ SYNECZKU JESTEŚ CAŁYM MOIM ŚWIATEM <3

A OTO NOSEK I USTECZKA MIKUSIA <3
e9a87589773e1058med.jpg

ZAPIS KTG ;)
e8c5ed5e4ffbd713med.jpg

14 komentarzy (pokaż)
23 sierpnia 2014, 20:09

:P :P :P :P :P NO I MAM 30 WIOSEN ZA SOBĄ :P :P :P :P :P

Szok!!!!!!!! to jest niesamowite ...Ja????30 lat???? na prawdę ???? przecież wczoraj miałam jeszcze 23 :P ..... A tak serio to 20 była dla mnie burzliwa było dużo złych chwil i dużo smutku z wyjątkiem oczywiście ślubu z moim kochanym mężem <3 , teraz głęboko wierzę że skoro dekada się skończyła i nowa się zaczeła to wszystko się zmieni to będą same szczęśliwe chwile przepełnione radością i miłością <3 <3 <3

Dmuchamy :)
34281190952eba75med.jpg

Mąż i Dziadkowie <3
b7cfb09c74e50d2emed.jpg

My :)
85ddfe594b8e410amed.jpg

<3 :) <3
8bc2fa2beb584696med.jpg


Wiadomość wyedytowana przez autora 23 sierpnia 2014, 20:10

24 komentarzy (pokaż)
24 sierpnia 2014, 21:00

Dziś leń niesamowity :/ szok cały dzień w łóżku z mężem oglądając tv i objadając się wiecznie ;) ciekawe co ja będę robiła w nocy bo Mąż już śpij bo przecież w nocy do pracy a ja???? Nawet Miki teraz śpij <3 pewnie się obudzi za 2 godzinki .... Psiakowi też się od Nas udzieliło dziś bo wiecznie podłaził do lodówki żeby mu coś dać hahaha :D a potem komar ....

4 komentarze (pokaż)
25 sierpnia 2014, 15:19

:D :D :D :D :D WÓZEK ZAMÓWIONY ZALICZKA ZAPŁACONA MĄŻ ODBIERZE JAK BĘDĘ W SZPITALU :D :D :D :D :D

Oczywiście jest to tak jak wcześniej pisałam Quinny Mood Natural delight :) jest piękny lekki i taki zwinny super się go prowadzi :) Miki będzie miał super furkę ... jestem mega zadowolona <3
0296a56b3b7d857emed.jpg

FOTELIK :)
89a163f12252b796med.png

9 komentarzy (pokaż)
26 sierpnia 2014, 19:12

:) :) :) DZIEWCZYNY CHCIAŁAM WAM POKAZAĆ RÓŻNICE WIELKOŚCI BRZUSZKA W CIĄŻY Z CÓRECZKĄ A SYNKIEM RÓŻNICA WIELKOŚCI JEST NIESAMOWITA :) :) :)

e99b7d55658f330bmed.jpg

Z córeczką 30 tydzień ( 17 kwiecień 2013 )

6d48871c263a67b3med.jpg
Z synkiem 30 tydzień ( 26 sierpień 2014)
16648837ca2dcb2amed.jpg


Wiadomość wyedytowana przez autora 26 sierpnia 2014, 20:11

9 komentarzy (pokaż)
27 sierpnia 2014, 14:25

:) :) :) :) :) PARĘ FOTECZEK JUTRO ZACZYNAMY 31 TYDZIEŃ <3 MAMY 8 MIESIĄC 75% ZA NAMI :) :) :) :) :)
08d4faf1b367562emed.jpg
76891df2bee80e5dmed.jpg
3b86c54256798793med.jpg
9faa14ea7f4bee25med.jpg
43c628f2044f66b6med.jpg
e2b65251fd65d2e4med.jpg


Wiadomość wyedytowana przez autora 28 sierpnia 2014, 08:24

8 komentarzy (pokaż)
28 sierpnia 2014, 20:49

<3 <3 <3 Mój kochany synuś od jakiegoś tygodnia uwielbia wpychać swoją kochaną stópkę pod moje prawe żebra :) rozpycha się tak że mam wrażenie że mi je połamie :P ... dzisiaj zasadził tam takiego kopa że stanik razem z cycami mi do góry podskoczył :D :D :D a miałam ten utwardzany więc wyobrażacie sobie jak musiało to komicznie wyglądać hahahaha :D z drugiej strony Miki musi mieć sporo siły że mu się to udaje... Z ciekawych rzeczy Miki reaguje na szczekanie naszego Blejda i tu wiem że nie powinien się budzić jak już będzie po 2 stronie brzuszka jak psiak będzie się wydzierał ( a On to potrafi w środku nocy dać czadu) bo będzie już do tego przyzwyczajony <3 <3 <3

Syneczku kocham Cię najmocniej w świecie i nie mogę się już Ciebie doczekać <3

9 komentarzy (pokaż)
UTWÓRZ KONTO

Twoje dane są u nas bezpieczne. Nigdy nie udostępnimy nikomu Twojego adresu e-mail ani bez Twojego pozwolenia nie będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości. My również nie lubimy spamu!

Twój adres e-mail: 
OK Anuluj
Dziękujemy za dołączenie do BellyBestFriend!

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Aby aktywować konto przejdź do swojej poczty email , a następnie kliknij na link aktywacyjny, który do Ciebie wysłaliśmy.

Jeśli nie widzisz naszej wiadomości, zajrzyj proszę do folderu Spam.

OK (15)