BellyBestFriend

POLITYKA PRYWATNOŚCI OVUFRIEND.PL oraz BELLYBESTFRIEND.PL

Serwisy OvuFriend.pl oraz BellyBestFriend.pl (Serwisy) prowadzone są przez OvuFriend Sp. z o.o., ul. Złota 61, 00-819 Warszawa (Administrator).

Niniejsza polityka prywatności (Polityka Prywatności) określa zasady, zgodnie z którymi Administrator postępuje w odniesieniu do informacji udostępnianych przez Użytkowniczki w związku z korzystaniem z Serwisów, w tym ich danych osobowych, o ile będą one w ramach działalności Serwisów przetwarzane przez Administratora.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jaką Użytkowniczka zawiera z Administratorem poprzez rejestrację w Serwisach. Korzystanie przez Użytkowniczkę z Serwisów w zakresie dostępnym bez rejestracji, oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Administrator nie zamierza zbierać ani w inny sposób przetwarzać danych osobowych Użytkowniczek. W szczególności zgodnie z Regulaminem Użytkowniczki nie podają w formularzu rejestrowym, ani w związku z dalszym korzystaniem z Serwisów żadnych informacji, które stanowiłyby ich dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Informacje podawane przez Użytkowniczkę podczas rejestracji, a następnie w związku z korzystaniem z Serwisów, nie stanowią informacji identyfikujących bądź umożliwiających identyfikację Użytkowniczki bez nadmiernych kosztów, działań lub czasu.
 2. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość zmiany zasad działania Serwisów, w tym w sposób prowadzący do przetwarzania danych osobowych Użytkowniczek w zakresie podawanym przez Użytkowniczkę w formularzach rejestracyjnych lub w związku z dalszym korzystaniem z Serwisów. W takim przypadku Administrator zobowiązuje się stosować do wymogów wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych (publikator powyżej), w tym w szczególności zwrócić się o zgodę Użytkowniczki na przetwarzanie danych, poinformować o siedzibie i pełnej nazwie Administratora,  celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych i ich poprawienia przysługującym Użytkowniczce oraz prawie żądania ich usunięcia; a Administrator dopełni wówczas obowiązku rejestracyjnego w GIODO. W takim przypadku Użytkowniczka, podając dane osobowe na stronach Serwisów, oświadczy, że są one zgodne z prawdą oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych przez właściciela Serwisów w celu administracji kontem Użytkowniczki, obsługi płatności oraz świadczenia usług w ramach Serwisów. Na wypadek przetwarzania danych osobowych w przyszłości Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, w tym podmiotom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, każdorazowo informując Użytkowniczkę o nazwie i siedzibie takiego podmiotu. Administrator zapewni wówczas, aby bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych podlegało zasadom nie mniej surowym niż obowiązujące w Unii Europejskiej.
 3. Za wyjątkiem uzasadnionych przypadków dopuszczalnych przez prawo, Regulamin oraz niniejszą Politykę Prywatności, Administrator nie udostępnia żadnych informacji na temat Użytkowniczek, w tym danych zamieszczonych w formularzach rejestracyjnych w Serwisach jakimkolwiek osobom trzecim.
 4. Usunięcie przez Administratora, na wniosek Użytkowniczki, danych podawanych przy rejestracji w Serwisach jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisów.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowniczkę w Serwisach jej danych osobowych lub jakichkolwiek treści zawierających jej dane osobowe, bądź pozwalających pośrednio na jej identyfikację, a także danych osobowych innych użytkowniczek lub danych pozwalających na ich identyfikację. Treści zamieszczane w Serwisach przez Użytkowniczkę i udostępniane innym użytkowniczkom, bądź publicznie, (jak wykresy cyklu miesięcznego i ich opisy, wykresy ciążowe i ich opisy, wypowiedzi na forach dyskusyjnych, wpisy w pamiętnikach), które zawierają jakiekolwiek informacje o osobistym charakterze powinny być zamieszczane anonimowo, to jest bez podawania przez Użytkowniczkę żadnych informacji, które pozwalałyby ją zidentyfikować.
 6. Administrator nie odpowiada za działania użytkowniczek lub osób trzecich, polegające na niezgodnym z prawem zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych. Naruszenie przez Użytkowniczkę zasad ochrony prywatności innych użytkowniczek będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do konta Użytkowniczki w Serwisach.
 7. Korzystanie z Serwisów wymaga co do zasady rejestracji, a dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisów jest możliwy dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowniczek, przy czym korzystanie z niektórych, zaawansowanych usług jest odpłatne.
 8. Podczas rejestracji Użytkowniczka podaje następujące informacje: adres e-mail i hasło. Służą one wyłącznie dla zapewnienia Użytkowniczce dostępu do jej konta w Serwisach z wyłączeniem osób trzecich. Zgodnie z Regulaminem, adres email podawany przez Użytkowniczkę dla potrzeb Rejestracji powinien być anonimowy, to jest nie pozwalać na określenie tożsamości Użytkowniczki, poprzez spełnienie przynajmniej następujących warunków: (i) nazwa użytkownika nie pozwala na ustalenie imienia i nazwiska, (ii) adres w popularnej komercyjnej domenie (onet.pl, yahoo.com, gmail.com etc.)
 9. Administrator może zbierać dane o aktywności Użytkowniczki w Serwisach, w tym w szczególności dotyczące wyświetlanych treści w ramach Serwisów.
 10. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczenia usług, Administrator może umieszczać pliki typu tag / tracking bug (web beacon) w wysyłanych wiadomościach do Użytkowniczki, aby potwierdzić ich dostarczenie.
 11. Wszelkie informacje i treści zamieszczane przez Użytkowniczkę w Serwisach i udostępnione innym użytkowniczkom lub publicznie mogą być wyświetlane, czytane zbierane i używane przez Administratora oraz inne użytkowniczki.
 12. Administrator używa plików cookie, web beacon/tracking bug, aby zapisywać informacje konieczne do korzystania z Serwisów przy kolejnych odwiedzinach Użytkowniczki, dostarczać Użytkowniczce spersonalizowane treści, monitorować efektywność kampanii reklamowych, zbierać i analizować dane dotyczące statystyk odwiedzin strony internetowej Serwisów.
 13. Niektóre informacje zamieszczone przez Użytkowniczkę oraz dotyczące jej aktywności będą udostępniane innym użytkowniczkom Serwisów. Do informacji tych może należeć między innymi data rejestracji, data ostatniego logowania, wiek, nick, kraj pochodzenia, wypowiedzi zamieszczane na forum dyskusyjnym, a także – o ile Użytkowniczka wyrazi na to zgodę – wykresy, (w tym informacje statystyczne dotyczące Użytkowniczki oraz danego wykresu), informacje o zajściu w ciążę i jej przebiegu oraz wpisy w pamiętnikach prowadzonych w ramach Serwisów.
 14. Użytkowniczki mogą nawiązywać między sobą kontakt za pośrednictwem komentarzy pozostawianych na forum dyskusyjnym. Niedozwolone jest jednak zamieszczanie na forum dyskusyjnym informacji pozwalających na identyfikację Użytkowniczki bądź osoby trzeciej.
 15. Zarejestrowana Użytkowniczka może w dowolnym momencie zmieniać, aktualizować i uzupełniać informacje dotyczące jej profilu, a także dokonywać zmian w ustawieniach prywatności w zakresie, w jakim to umożliwia funkcjonalność Serwisów. Niektóre informacje przekazywane przez Użytkowniczkę są niezbędne do korzystania w pełnym zakresie z niektórych funkcjonalności; w przypadku gdy Użytkowniczka nie zgadza się na przekazywanie takich informacji, funkcjonalności Serwisów dostępne dla niej mogą być ograniczone.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisach reklam adresowanych do Użytkowniczek, przy czym celowe jest aby reklamy takie były trafnie dobrane do zainteresowań Użytkowniczek. W związku z tym mogą być stosowane różne technologie i informacje (np. pliki cookie, pliki web beacon, pliki tracking bug, adresy IP, statystyki użycia oraz informacje dotyczące komputera, przeglądarki lub systemu operacyjnego, o nieosobowym charakterze), a także informacje uzyskanych przez Administratora w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisów. Ponadto Administrator lub współpracujący reklamodawcy mogą wyświetlać reklamy dobierane do zainteresowań Użytkowniczki na podstawie informacji o jej aktywności online, w tym wyświetlanych treściach, przy czym informacje takie nie pozwalają na identyfikację Użytkowniczki. Wspomniane informacje, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowniczki, są przechowywane oddzielnie od jej danych udostępnionych w związku z Rejestracją oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiałyby identyfikację Użytkowniczki.
 17. Administrator może udostępniać Serwisy podmiotom trzecim wyświetlającym reklamy, jednak bez udostępniania jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkowniczki, bez uzyskania jej wcześniejszej wyraźnej zgody.
 18. Administrator zastrzega, że prowadząc Serwisy może korzystać z narzędzi statystycznych, jak Google Analytics, dla oceny działań o charakterze reklamowym i marketingowym, z zastosowaniem plików cookie. Serwisy nie zbiera żadnych informacji o charakterze danych osobowych bez uzyskania wyraźnej zgody Użytkowniczki. Użytkowniczka może w każdym czasie zablokować pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 19. Administrator przestrzega zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 926 ze zmianami ).
 20. Administrator może w każdym czasie zmienić Politykę Prywatności, informując o zmianach Użytkowniczki drogą emailową lub w inny sposób w ramach korzystania z Serwisów (np. wiadomość wyświetlana przy logowaniu do Serwisów).
 21. W przypadku braku akceptacji nowej Polityki Prywatności Użytkowniczka jest zobowiązana rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązującą Politykę Prywatności.
 22. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 6 listopada 2013.

 

UTWÓRZ KONTO

Twoje dane są u nas bezpieczne. Nigdy nie udostępnimy nikomu Twojego adresu e-mail ani bez Twojego pozwolenia nie będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości. My również nie lubimy spamu!

Twój adres e-mail: 
OK Anuluj
Dziękujemy za dołączenie do BellyBestFriend!

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Aby aktywować konto przejdź do swojej poczty email , a następnie kliknij na link aktywacyjny, który do Ciebie wysłaliśmy.

Jeśli nie widzisz naszej wiadomości, zajrzyj proszę do folderu Spam.

OK (15)