BellyBestFriend

REGULAMIN SERWISÓW OVUFRIEND.PL I BELLYBESTFRIEND.PL

OvuFriend, BellyBestFriend - nasze zasady

Zanim zostaniesz Użytkowniczką serwisów OvuFriend.pl oraz BellyBestFriend.pl prosimy abyś uważnie zapoznała się z naszym Regulaminem i Polityką Prywatności, które określają zasady korzystania z naszych serwisów. Wymagane jest ich zaakceptowanie w procesie rejestracji.

Dla Użytkowniczek, które korzystają z dostępnych publicznie zasobów serwisów OvuFriend.pl oraz BellyBestFriend.pl, bez rejestracji, korzystanie z serwisów jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i Polityki Prywatności, w zakresie który dotyczy takiej formy korzystania z serwisów OvuFriend.pl oraz BellyBestFriend.pl.

POSTANOWIENIA OGóLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych OvuFriend.pl oraz BellyBestFriend.pl (Serwisy) i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).
 2. Serwisy służą udostępnianiu użytkowniczkom (Użytkowniczki), zainteresowanym tematyką ciąży i macierzyństwa, informacji medycznych o charakterze poradnikowym, naukowym i popularnym (Baza Wiedzy), narzędzi służących do obserwowania i analizy indywidualnego cyklu miesięcznego oraz publikowania wyników analizy w Serwisie, do obserwowania i analizy przebiegu ciąży oraz publikowania wyników analizy w Serwisie a także narzędzi służących do generowania zaleceń dietetycznych oraz przepisów na koktajle zarówno dla starających się jak i będących w ciąży (Narzędzia). Udostępniane są również funkcjonalności o charakterze społecznościowym, w postaci rankingu lekarzy z systemem ocen wystawianych przez użytkowniczki, pamiętników z systemem komentarzy i forum dyskusyjnego, służące zamieszczaniu wypowiedzi o tematyce związanej ze zdrowiem, płodnością, ciążą i macierzyństwem (Usługi Społecznościowe).
 3. Właścicielem i operatorem Serwisów jest OvuFriend Sp. z o.o., ul. Złota 61, 00-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000428408, NIP: 527-268-08-62 (Administrator).
 4. Korzystanie z Serwisów wymaga dostępu do Internetu oraz korzystania z przeglądarki internetowej z możliwością obsługi technologii Flash i JavaScript, a ponadto może się związać z koniecznością akceptacji plików typu cookies.
 5. Korzystanie z Serwisów wymaga zarejestrowania Użytkowniczki (Rejestracja). Niektóre elementy Serwisów, w tym możliwość przeglądania Bazy Wiedzy lub jej części, a także niektórych treści zamieszczanych w Serwisach przez Użytkowniczki (z zachowaniem ich preferencji w zakresie ochrony prywatności), są dostępne publicznie dla wszystkich użytkowników Internetu. W takim przypadku faktyczne korzystanie z Serwisów przez Użytkowniczkę, która nie dokonała rejestracji, w owym ograniczonym zakresie, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 6. Korzystanie z wybranych części Serwisów jest nieodpłatne (Usługi Podstawowe). Dostęp do zaawansowanych funkcjonalności Serwisów jest odpłatny (Usługi Premium), a wykaz wszystkich usług, wysokość opłat oraz metody płatności określa cennik usług (Cennik) dostępny pod adresem ovufriend.pl/cennik.html. Rozliczenia transakcji cyklicznych kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Administrator może okresowo udostępniać wybranym Użytkowniczkom bezpłatnie funkcjonalności Serwisów, które co do zasady stanowią Usługi Premium.
 7. Cennik stanowi integralną część Regulaminu. Jeśli użytkownik nie dokona płatności za usługi Premium lub nastąpi opóźnienie w płatności spowoduje to wyłączenie dostępnych w pakiecie Premium funkcjonalności, aż do czasu uregulowania wymaganej opłaty. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, w tym w szczególności zmiany zakresu odpłatnych usług oraz wysokości opłat. Zmieniony Cennik będzie każdorazowo udostępniany pod adresem ovufriend.pl/cennik.html, a informacja o dokonanej zmianie Cennika będzie przesyłana zarejestrowanym Użytkowniczkom, które korzystają z odpłatnych usług, (na ich adres email wskazany podczas Rejestracji).

REJESTRACJA UŻYTKOWNICZKI

 1. Użytkowniczka może posiadać tylko jeden profil w Serwisach. Wielokrotne rejestrowanie się w Serwisach tej samej Użytkowniczki jest niedozwolone i stanowi naruszenie Regulaminu Serwisów.
 2. W celu dokonania Rejestracji Użytkowniczka wypełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail i hasła, oraz dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie aktywuje swoje konto w Serwisach poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkowniczkę adres e-mail. Adres email podawany przez Użytkowniczkę dla potrzeb Rejestracji powinien być anonimowy, to jest nie pozwalać na określenie tożsamości Użytkowniczki, poprzez spełnienie przynajmniej następujących warunków: (i) nazwa użytkownika nie pozwala na ustalenie imienia i nazwiska, (ii) adres w popularnej komercyjnej domenie (onet.pl, yahoo.com, gmail.com etc.)
 3. Po zarejestrowaniu Użytkowniczka uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisów, w wybranej przez siebie opcji Usług Podstawowych bądź Usług Premium.
 4. W wyniku rejestracji dla Użytkowniczki tworzony jest profil, obejmujący informacje o Użytkowniczce, które może ona dowolnie zmieniać, usuwać i decydować o ich udostępnieniu. Użytkowniczka może ponadto korzystać z opcji zamieszczenia w swoim profilu awatara lub wizerunku. Podczas pierwszego aktywnego korzystania (np. dodawanie wpisów, komentarzy)  ze Społeczności (Forum bądź Pamiętników) Użytkowniczka zobowiązana jest utworzyć swój pseudonim.
 5. Użytkowniczka zobowiązuje się, że jej pseudonim oraz podstawowe informacje nie będą zawierać jej imienia i nazwiska, ani żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie jej tożsamości przez inne Użytkowniczki, bądź osoby korzystające z publicznie dostępnych zasobów Serwisów. Zasady ochrony prywatności Użytkowniczek oraz ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 6. Dokonując Rejestracji Użytkowniczka oświadcza, że:
  1. zapoznała się i zaakceptowała bez wyjątków treść Regulaminu i Polityki Prywatności;
  2. wyraża zgodę na upublicznienie w Serwisach swojego pseudonimu oraz wpisów zamieszczanych w Pamiętnikach i forum dyskusyjnym, w tym na zachowanie ich w Serwisach po rezygnacji Użytkowniczki z korzystania z Serwisów, o ile wyraźnie nie zażyczy sobie ich usunięcia w całości bądź części;
  3. każdorazowo po wygenerowaniu w ramach korzystania z Narzędzi wykresu jej cyklu miesięcznego wraz analizą bądź kalendarza ciąży wraz z analizą będzie decydowała o ich anonimowym upublicznieniu w Serwisach, celem korzystania przez inne Użytkowniczki dla celów edukacyjnych i poglądowych; raz wyrażona zgoda na upublicznienie wspomnianych treści obowiązuje również po rezygnacji Użytkowniczki z korzystania z Serwisów.
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych, obecnie i w przyszłości, o ile będą one zbierane przez Administratora w celu świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisów, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu przez Administratora;
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora komunikacji o charakterze reklamowym na adres email podany podczas rejestracji, chyba że wyraźnie zastrzeże w dowolnym czasie, że nie życzy sobie otrzymywać takiej komunikacji (za komunikację o charakterze reklamowym uznaje się wszelkie informacje handlowe dotyczące towarów lub usług oferowanych przez podmioty inne niż Administrator i nie związane z Serwisami).

KORZYSTANIE Z SERWISóW

 1. Użytkowniczka nie może prowadzić działalności o charakterze reklamowym, promocyjnym, komercyjnym lub zawodowym, z wykorzystaniem Serwisów, w tym w szczególności Usług Społecznościowych; niedopuszczalne jest w szczególności zamieszczanie reklam, informacji o charakterze promocyjnym. Dopuszczalne jest natomiast odwoływanie się przez Użytkowniczkę, w ramach korzystania z Usług Społecznościowych, do osobistych doświadczeń, w tym w zakresie korzystania z produktów lub usług dostępnych na rynku. Naruszenie niniejszego postanowienia może skutkować ograniczeniem lub zablokowaniem dostępu Użytkowniczki do Serwisów, bądź jego niektórych funkcjonalności, przez Administratora.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkowniczkę z Usług Premium, ich koszt będzie automatycznie odnawiany co miesiąc, uprawniając do nielimitowanej ilości usług świadczonych w danym okresie, bądź uprawniając do określonej liczby jednorazowych usług bez ograniczenia czasowego. Użytkowniczka może żądać zwrotu zapłaconej kwoty przez pierwsze 30 dni korzystania z Serwisów. Potem ewentualna rezygnacja z korzystania z Usług Premium przez Użytkowniczkę, zmiana Cennika lub oferowanie przez Administratora niektórych Usług Premium bezpłatnie nie pociągają za sobą prawa Użytkowniczki do żądania zwrotu opłaty.
 3. W zamian za dokonaną wpłatę na rachunek bankowy wskazany przez Administratora, Użytkowniczka bądź inna osoba, która dokonał tejże wpłaty otrzymuje kody stanowiące jednostki rozliczeniowe, umarzane przez Administratora w ramach rozliczania należności z tytułu świadczenia Usług Premium (Jednostki Rozliczeniowe).
 4. Użytkowniczka może w każdym czasie modyfikować zawartość lub usunąć swoje konto w Serwisach, dokonując odpowiednich zmian samodzielnie, bądź zgłaszając polecenie usunięcia konta Administratorowi przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisach. 
 5. Administrator może w każdym czasie usunąć profil Użytkowniczki, która nie korzystała z Serwisów przynajmniej jednokrotnie, logując się do swojego konta, w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
 6. Użytkowniczki mogą zamieszczać wpisy i komentarze w Serwisach, w ramach Usług Społecznościowych i innych funkcjonalności udostępnionych przez Administratora, w szczególności w ramach prowadzonych Pamiętników i forum dyskusyjnego. Użytkowniczki mogą również zamieszczać oceny i wpisy w bazie lekarzy („Rankingu lekarzy”). Użytkowniczki ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi i zamieszczane treści. Administrator zapewnia możliwość zgłaszania nadużyć w związku z publikacją przez Użytkowniczkę treści niezgodnych z prawem, regulaminem lub dobrymi obyczajami, a w uzasadnionych przypadkach Administrator może usuwać takie treści z Serwisów.
 7. Użytkowniczki zobowiązane są powstrzymać się od zamieszczania w Serwisach treści naruszających prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, w tym w szczególności wypowiedzi naruszające dobra osobiste innych Użytkowniczek lub osób trzecich – dotyczy to również wystawianych ocen w rankingu lekarzy.
 8. Jeśli zdaniem Użytkowniczki wypowiedź innej Użytkowniczki (wpis, komentarz, odnośnik do materiału w Internecie) narusza przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, Użytkowniczka ma prawo powiadomić o takim przypadku Administratora za pośrednictwem formularza korespondencyjnego zamieszczonego w Serwisach.
 9. Zabronione jest zamieszczanie lub rozpowszechnianie za pomocą Serwisów treści sprzecznych z prawem, naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe, obraźliwe dla innych Użytkowniczek lub osób trzecich, zamieszczanie materiałów z naruszeniem praw własności intelektualnej innych podmiotów, podejmowanie działań w celu zakłócenia działania Serwisów, zamieszczanie w Serwisach danych osobowych innych Użytkowniczek lub osób trzecich.
 10. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkowniczki danych, wykresów, i analiz wygenerowanych w ramach korzystania z Narzędzi (w szczególności treści zamieszczonych w Galerii Wykresów, Wykresów na Tablicy, Galerii Testów, Galerii Zdjęć USG), w jakikolwiek sposób i do jakichkolwiek celów (komercyjnych bądź niekomercyjnych), w tym w szczególności ich kopiowanie i publikowanie poza Serwisami.  Użytkowniczki mogą generować i zamieszczać poza Serwisami:
  1. bezpośrednie odnośniki (linki) do odpowiednich treści zamieszczonych w Serwisach dotyczących Użytkowniczki, w tym wspomnianych danych, wykresów i analiz powstałych w związku z korzystaniem przez nią z Narzędzi, tak aby były one dostępne dla osób trzecich;
  2. wydruki własnych wykresów w formie plików pdf bądź plików graficznych, wygenerowane w ramach funkcjonalności Serwisów; Użytkowniczka nie może modyfikować treści i układu graficznego wydruków, w tym w szczególności oznaczenia ich pochodzenia (“znak wodny”, odnośnik do OvuFriend.pl lub BellyBestFriend.pl).
 11. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkowniczki nie swoich danych, wykresów i analiz wygenerowanych w ramach korzystania z Narzędzi (np. Galerii Wykresów, Wykresów na Tablicy, Galerii Testów, Galerii Zdjęć USG), w jakikolwiek sposób i do jakichkolwiek celów (komercyjnych bądź niekomercyjnych), w tym w szczególności ich kopiowanie i publikowanie poza Serwisami. Użytkowniczki mogą zamieszczać poza Serwisami bezpośrednie odnośniki (linki) do odpowiednich treści zamieszczonych w Serwisach, w tym wspomnianych danych, wykresów i analiz powstałych w związku z korzystaniem z Narzędzi, tak aby były one dostępne dla osób trzecich, bez dokonywania Rejestracji.
 12. Administratorowi przysługują w całości prawa własności intelektualnej do Serwisów, w tym w szczególności do ich elementów graficznych, układu stron internetowych i poszczególnych aplikacji, nazw Serwisów, domen internetowych, treści publikowanych w Serwisach przez Administratora, jak również do rozwiązań technicznych Serwisów, w tym ich koncepcji działania, funkcjonalności, baz danych, programów komputerowych i dokumentacji technicznej. Korzystanie z Serwisów przez Użytkowniczkę nie wiąże się z przeniesieniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej, ani z udzieleniem licencji na korzystanie z nich przez Użytkowniczkę w zakresie nie wynikającym wprost z niniejszego Regulaminu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

 1. Administrator zastrzega, że
  1. usługi świadczone w ramach Serwisów, w tym dostęp do Narzędzi i Bazy Wiedzy, nie stanowią porady lekarskiej i nie mogą zastępować zasięgania przez Użytkowniczkę konsultacji medycznych, dietetycznych oraz poddawania się badaniom bądź terapii, stosownie do stanu zdrowia i potrzeb Użytkowniczki;
  2. pomimo, że dokłada starań aby materiały zamieszczane w Bazie Wiedzy były na najwyższym poziomie merytorycznym, nie odpowiada za ich trafność i zgodność z aktualnym stanem nauk medycznych, a Użytkowniczka przed podjęciem wszelkich decyzji, które mogą wpłynąć na jej stan zdrowia, zajście w ciążę i jej przebieg, powinna zasięgnąć specjalistycznej porady lekarskiej;
  3. zalecenia dietetyczne i przepisy na koktajle nie mogą zastąpić profesjonalnej porady dietetycznej i konsultacji medycznej. 
  4. narzędzia zaawansowane OvuFriend.pl stanowią pomoc w zakresie analizy cyklu miesięcznego oraz przestrzegania zasad zdrowego żywienia dla Użytkowniczek starających się o zajście w ciążę (jednak korzystanie z Narzędzi nie gwarantuje zajścia w ciążę), zaś narzędzia zaawansowane BellyBestFriend.pl stanowią pomoc w zakresie analizy przebiegu ciąży oraz przestrzegania zasad zdrowego żywienia dla Użytkowniczek, które zaszły w ciążę (jednak korzystanie z Narzędzi nie gwarantuje prawidłowego przebiegu ciąży i nie może zastąpić prawidłowej opieki lekarskiej / dietetycznej);
  5. narzędzia OvuFriend.pl nie są przeznaczone do zastosowania jako wsparcie w naturalnych metodach antykoncepcji, ich stosowanie dla określania niskiego prawdopodobieństwa zajścia w ciążę w określonych dniach cyklu miesięcznego nie stanowi metody antykoncepcyjnej proponowanej lub zalecanej przez Administratora;
  6. wypowiedzi Użytkowniczek, zamieszczane w ramach Usług Społecznościowych odnoszą się wyłącznie do osobistych doświadczeń Użytkowniczek, nie stanowią porad lekarskich, nie reprezentują stanowiska Administratora w żadnej sprawie, ani nie mogą zastępować korzystania przez Użytkowniczkę z konsultacji medycznych, badań lub terapii; Administrator nie gwarantuje trafności ani wiarygodności informacji zamieszczanych przez Użytkowniczki w ramach Usług Społecznościowych Serwisów.
 2.  Wyłączona zostaje  wszelka odpowiedzialność Administratora za ewentualne szkody, których może doznać Użytkowniczka:
  1. w związku z własnym korzystaniem z Serwisów w sposób niezgody z Regulaminem bądź przepisami prawa, w tym w szczególności w związku z udostępnianiem informacji pozwalających na zidentyfikowanie jej tożsamości przez osoby trzecie;
  2. w związku z bezprawnym lub niezgodnym z Regulaminem działaniem osób trzecich (w tym innych Użytkowniczek), w tym w szczególności wejściem przez nie w posiadanie danych służących do dostępu do konta Użytkowniczki w Serwisach;
  3. w związku z tymczasowym lub trwałym zablokowaniem dostępu do Serwisów, lub ich części, bądź usunięciem konta Użytkowniczki, zarówno z przyczyn leżących po stronie Użytkowniczki (naruszenie Regulaminu, brak płatności za Usługi Premium), jak również z przyczyn po stronie Administratora lub osób trzecich (awaria Serwisów, zaprzestanie działalności);
  4. skutki działań Użytkowniczek podjętych na podstawie informacji uzyskanych z Serwisów, lub w związku z korzystaniem z usług Serwisów;
  5. za ewentualne szkody w związku z treściami zamieszczanymi przez inne Użytkowniczki.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany zakresu Usług Podstawowych i Usług Premium, przy czym w przypadku ostatniej kategorii usług dopuszczalne są jedynie zmiany,  które nie prowadzą do znaczącego ograniczenia zakresu lub standardu usług świadczonych w ramach Serwisów (w szczególności dopuszczalne jest zastępowanie funkcjonalności innymi);
  2. rozszerzające ich zakres lub podnoszące wartość świadczonych usług;
  3. okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia;
  4. usunięcia lub czasowego zablokowania dostępu Użytkowniczki do korzystania z Serwisów w przypadku naruszenia przez nią postanowień Regulaminu lub przepisów prawa;
  5. usunięcia wpisów lub komentarzy Użytkowniczki w ramach Usług Społecznościowych, gdyby ich zamieszczenie stanowiło naruszenie (lub prowadziło do takiego naruszenia) praw osób trzecich, w tym w szczególności ich prywatności, dobrego imienia lub innych dóbr osobistych, dobrych obyczajów lub przepisów prawa;
  6. przeniesienia praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisów na inny podmiot.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin w całości, bądź dowolne z jego postanowień, mogą być zmienione przez Administratora w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wymagają udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisach oraz indywidualnego poinformowania Użytkowniczki o zmianach, za pośrednictwem adresowanej do niej wiadomości przesłanej na adres email podany przy Rejestracji lub w inny sposób w ramach korzystania z Serwisów (np. wiadomość wyświetlana przy logowaniu do Serwisów).
 2. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkowniczka jest zobowiązana rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący Regulamin.
 3. Wszelkie skargi na naruszenia Regulaminu należy zgłaszać przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w Serwisach.
 4. Reklamacje dotyczące działania Serwisów należy przekazywać przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w Serwisach. Przyjęcie reklamacji do rozpatrywania będzie potwierdzane przez Administratora w ciągu 24 godzin od jej złożenia, emailem na adres wskazany przez Użytkowniczkę w ramach Rejestracji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia jej złożenia.
 5. Do praw i obowiązków Administratora i Użytkowniczki, w związku z korzystaniem przez nią z Serwisów, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory związane z korzystaniem przez Użytkowniczkę z Serwisów będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miasta Warszawy.
 6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który prowadziłby do ograniczenia praw przysługujących konsumentom zgodnie z przepisami prawa.
 7. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie 12 stycznia 2018r.

 

UTWÓRZ KONTO

Twoje dane są u nas bezpieczne. Nigdy nie udostępnimy nikomu Twojego adresu e-mail ani bez Twojego pozwolenia nie będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości. My również nie lubimy spamu!

Twój adres e-mail: 
OK Anuluj
Dziękujemy za dołączenie do BellyBestFriend!

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Aby aktywować konto przejdź do swojej poczty email , a następnie kliknij na link aktywacyjny, który do Ciebie wysłaliśmy.

Jeśli nie widzisz naszej wiadomości, zajrzyj proszę do folderu Spam.

OK (15)